Ing. Stanislav Pařízek,
Tenisový klub Rapid Praha


Informace pro přihlášené a jejich zákonné zástupce
o zpracování osobních údajů

dle platných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)1. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje


Tréninky tenisové školy Tenisového klubu Rapid, kam jste přihlásili sebe nebo své dítě, vede v rámci své podnikatelské činnosti Ing. Stanislav Pařízek, IČO: 18903541, se sídlem: Mikulova 1572/13, 149 00 Praha 11 – Chodov, šéftrenér. Tím, že jste se do tenisové školy dobrovolně přihlásili a sjednali si časy tréninků a dalších aktivit, se s Ing. Stanislav Pařízek stává správcem Vámi poskytnutých osobních údajů nezbytných pro realizaci tréninků a dalších aktivit tenisové školy. Vaším přihlášením vznikly správci osobních údajů závazky plynoucí z Vaší účasti na trénincích tenisové školy a spolu s nimi i právo zpracovávat ty Vaše osobní údaje, které k plnění těchto závazků nezbytně potřebuje. Bude to dělat jen v takovém rozsahu a v takové míře, které jsou pro tento účel nezbytné, dále pro plnění svých zákonných povinností a pro ochranu svých oprávněných zájmů. Údaje bude zpracovávat výhradně z těchto důvodů a za tímto účelem. Protože tím plní své povinnosti plynoucí z Vašeho přihlášení, již k tomu není třeba Váš souhlas.


Ve všech záležitostech týkajících se Vašich osobních údajů, jejich ochrany a zpracování, se všemi žádostmi, podněty i poznatky o rizicích či porušení ochrany údajů se můžete obracet přímo na Ing. Stanislava Pařízka, jehož kontaktní údaje najdete na http://www.tenisrapid.czv sekci Trenéři.


2. Které osobní údaje zpracováváme


Zpracováváme pouze osobní údaje, které jste tenisovému klubu sami dobrovolně poskytli. Jsou to zejména údaje o Vašem jméně a příjmení, datu narození, adrese bydliště, e-mailu a telefonu, dále o jménu, příjmení a adrese bydliště a telefonu Vašich zákonných zástupců. Dále jsou to údaje o úrovni Vašich hráčských dovedností, které nezbytně potřebujeme pro organizaci tréninků, a údaje přirozeně plynoucí z povahy tréninků, jejich plánování, organizace a zajišťování potřebného vybavení - údaje o tom, zda jste pravák, nebo levák, zda máte vlastní raketu, údaj o velikosti trička, údaje a o Vašich časových možnostech.


V rámci tréninků se může stát, že se Vás trenér z preventivních důvodů dotáže na Vaši zdravotní kondici a případná zdravotní omezení, která by Vám v některých aktivitách bránila či vyžadovala zvláštní postup při vedení tréninku. Trenéři jsou povinni zohlednit všechna rizika spojená se sportovní aktivitou, na kterou jste se přihlásili. Vámi poskytnuté údaje o zdravotních omezeních budou vždy striktně chráněny a nebudou sdělovány žádným třetím osobám. Správce se na ně dotazuje a vyhodnocuje je z důvodu uvedeného v ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. h) Nařízení GDPR – z důvodu nezbytnosti pro účely preventivního lékařství.


Na základě svého oprávněného zájmu pořizujeme během tréninků a dalších aktivit tenisové školy fotografie dokumentující námi nabízené aktivity a poskytované služby a zveřejňujeme je na webových stránkách Tenisového klubu Rapid a v dalších materiálech. Tyto fotografie se zaměřují na zachycení charakteru akcí, jsou neodmyslitelnou součástí jejich pořádání, osoby na nich nejsou popsány jmény ani jinak identifikovány.


3. Kdo se k Vašim osobním údajům dostane


Bezpečnost osobních údajů je chráněna podle právních předpisů, zejména nařízení GDPR, a k osobním údajům nepřistupují žádné neoprávněné osoby.


Abychom mohli plnit své závazky vyplývající z Vaší přihlášky a účasti na trénincích tenisové školy, osobní údaje v nezbytné míře a na základě písemné smlouvy o jejich zpracování zpřístupňujeme následujícím externím zpracovatelům:
Výčet těchto zpracovatelů je platný ke dni předání těchto informací, na dotaz Vám vždy sdělíme, kteří zpracovatelé v aktuálním čase zpracovávají Vaše osobní údaje. Všechny uvedené osoby se ve smlouvě se správcem zavázaly, že budou převzaté osobní údaje zpracovávat dle Nařízení GDPR, dle platných právních předpisů a pouze dle doložitelných pokynů správce osobních údajů. Zavázaly se také přijmout vhodná technická a organizační opatření k jejich ochraně. Ochrana osobních údajů je tak u nich zachována na stejné úrovni bezpečnosti jako u správce


Orgány veřejné moci přistupují k osobním údajům podle zvláštních právních předpisů a správce jim je zpřístupní jen tehdy, kdy je to jeho právní povinnost. Osobní údaje zásadně nepředáváme do třetích zemí, v nichž neplatí Nařízení GDPR, ani mezinárodním organizacím.


4. Likvidace osobních údajů


Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání tréninků a dále po dobu nezbytnou pro ochranu oprávněných zájmů správce (např. pro případ soudního sporu) v návaznosti na promlčecí lhůty. Poté osobní údaje vymažeme. Osobní údaje vymažeme rovněž v případě, že úspěšně uplatníte jiné své právo spojené s likvidací údajů či omezením jejich zpracování dle bodu 5.


5. Jaká máte práva


- Na požádání vám písemně sdělíme a potvrdíme, jaké osobní údaje o Vás či o Vašem dítěti zpracováváme, proč, jakým způsobem a za jakým účelem. Do těchto osobních údajů můžete rovněž nahlédnout a vyžádat si kopii příslušných dokumentů. První kopie je poskytnuta zdarma.

- Můžete kdykoliv požádat o opravu nepřesností, o aktualizaci či doplnění osobních údajů.

- U osobních údajů, jejichž zpracování již není nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, nebo pokud zjistíte, že dané konkrétní údaje zpracovávat nemáme nebo tak máme činit v jiné míře či jiným způsobem, můžete požádat o jejich vymazání či o omezení jejich zpracování.

- V případě, kdy je pro zpracování osobních údajů nezbytný Váš souhlas (tam, kde nejsou zpracovávány na základě přihlášky, oprávněného zájmu, zákona ani jiného právního důvodu), můžete souhlas kdykoliv odvolat, a my tyto údaje ihned smažeme.

- Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu můžete vznést kdykoliv námitku.

- V případě potřeby přenést elektronicky uchovávané osobní údaje zpracovávané na základě přihlášky či souhlasu k jinému správci Vám je na žádost poskytneme v přenositelné podobě či předáme jinému, Vámi určenému správci.

- Na každou podanou žádost či jiný podnět Vám odpovíme do jednoho měsíce.

- S případnou stížností se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakty a více informací naleznete na www.uoou.cz